M.77 Wolga a

M.78 Wolga b

テンペラ・油彩/綿布 160×260cm (2Panels)1992-1993